Používáte kamery při ochraně areálu?
Pak určitě dodržujete současné legislativní podmínky a GDPR vám přinese jen pár dalších povinností.

Informovanost

Každý, kdo vstupuje do monitorovaného prostoru, musí být informován:

  • o tom, že je prostor monitorován kamerami
  • účel zpracování
  • na základě jakého právního titulu se tak děje (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
  • vymezení těchto oprávněných zájmů
  • kdo je správce údajů a kontakt (případně kontakt na DPO)
  • jak dlouho budou záznamy uchovány

Dále musí být subjekt informován o svých právech:

  • existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů
  • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu

 

Zabezpečení

Zpracování musí probíhat korektně, zákonným a transparentním způsobem.

Záznamy musí být zabezpečeny proti zneužití.

Musí být zajištěna ochrana soukromí monitorovaných osob.

Právní důvod

Vzhledem k tomu, že nepřipadá v úvahu zpracování údajů na základě uděleného souhlasu, bude právním důvodem většinou důvod podle čl. 6 odst. f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce. Tedy pokud je důvodem ochrana sledovaného prostoru, což předpokládám že je.

Obdobně tomu bude i při umístění kamer na pracovišti, kdy musí být zaměstnanci o této skutečnosti informováni. Opět nemusí dávat souhlas. Pozor, účelem nesmí být sledování zaměstnanců a nesmí být narušováno jejich soukromí.

 

Záznamy o zpracování

Provoz kamerového systému rozhodně není příležitostným zpracováním osobních údajů. Proto je potřeba pro tuto činnost zpracovat Záznam o zpracování osobních údajů.

Přesný rozsah řeší čl. 30.